Jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop? | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu

Jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

26 wrzesień 2022
Główne zdjęcie artykułu

Na jaką kwotę możesz liczyć? Sprawdź, jak obliczyć ekwiwalent za urlop.

Nie udało Ci się wykorzystać przysługującego urlopu, a kończy Ci się umowa o pracę? Pracodawca ma obowiązek wypłaty rekompensaty za niewykorzystane dni urlopowe.

Kiedy pracownikowi przysługuje ekwiwalent za urlop?

Pracownicy nie zawsze mają pewność, czy przysługuje im ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Przypomnijmy więc: pracodawca ma obowiązek wypłaty ekwiwalentu urlopowego, gdy:

  • pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę;
  • umowa o pracę została rozwiązana przez pracodawcę, pracownika lub za porozumieniem stron, lub wygasa (w przypadku umowy o pracę na czas określony).

Zobacz, jak wygląda rozwiązywanie umów dotyczących zatrudnienia.

Osoby zatrudnione na umowę o pracę mają prawo do zachowania okresu wypowiedzenia. W związku z tym wiele osób zadaje sobie pytanie: czy w trakcie wypowiedzenia można iść na urlop?

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik jest zobowiązany do wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w trakcie okresu wypowiedzenia. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Pracodawca ma prawo odmówić pracownikowi udzielenia urlopu, jeśli uzna, że obecność zatrudnionego jest niezbędna do utrzymania płynnego toku pracy, a jego absencja mogłaby przyczynić się do znacznych strat dla przedsiębiorstwa. Sytuacja ta dotyczy w szczególności osób zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych czy menedżerskich. Odmowa udzielenia zaległego urlopu pracownikowi znajdującemu się na wypowiedzeniu jest jednoznaczna z obowiązkiem wypłacenia pracownikowi rekompensaty finansowej, czyli ekwiwalentu za urlop.

WAŻNE: Pracownik nie może zrzec się urlopu. Pracodawca nie może więc zaproponować pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia w zamian za to, że zatrudniony zrezygnuje z przysługujących mu dni wolnych. To działanie niezgodne z Kodeksem pracy i poważne naruszenie praw pracowniczych.

Niewykorzystany urlop można odebrać w formie ekwiwalentu wyłącznie w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. W innym przypadku zaległy urlop przechodzi na następny rok.

Sprawdź, ile dni urlopowych przysługuje pracownikowi i od czego to zależy.

Ile wynosi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Podstawą do wyliczenia ekwiwalentu urlopowego jest wynagrodzenie pracownika. Dlatego u każdego kwota ta będzie nieco inna w zależności od wysokości pensji oraz wymiaru czasu pracy.

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop – wzór

Szczegółowe informacje o tym, jak wyliczyć rekompensatę pieniężną w związku z nieodebranym urlopem można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Obliczanie ekwiwalentu za urlop nie jest skomplikowane. Można to zrobić samodzielnie. Potrzebne będą takie dane jak:

  • wysokość wynagrodzenia pracownika;
  • współczynnik ekwiwalentu.

Współczynnik ekwiwalentu to uśredniona miesięczna liczba dni pracujących w danym roku kalendarzowym. W 2022 roku współczynnik ekwiwalentu wynosi 20,92.

Uwaga: Dotyczy to pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Jak obliczyć współczynnik ekwiwalentu?

[365 (liczba dni w roku) – 114 (suma dni wolnych i świątecznych)]: 12 (liczba miesięcy w roku) = 20,92

Aby obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop, należy podzielić miesięczne wynagrodzenie (biorąc pod uwagę zarówno składniki stałe, jak i zmienne) przez współczynnik ekwiwalentu obowiązujący w danym roku kalendarzowym.

Otrzymaną liczbę należy podzielić przez dobowy wymiar czasu pracy, a następnie pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop – przykład

Joanna zarabia 4000 zł.

4000 zł : 20,92 = 191,20 zł

191,20 zł : 8 = 23,9 zł

23,9 zł x 56 (w przypadku 7 dni niewykorzystanego urlopu przy założeniu, że dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin) = 1338,4 zł brutto.

W przypadku pracy na pół etatu współczynnik urlopowy należy podzielić na pół.

Czy ekwiwalent urlopowy podlega opodatkowaniu?

Tak, pracodawca ma obowiązek odprowadzenia od ekwiwalentu wszystkich składek m.in. na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Kiedy należy wypłacić pracownikowi ekwiwalent za urlop?

W Kodeksie pracy, który jest podstawowym źródłem wiedzy o prawach i obowiązkach pracodawcy oraz pracownika, nie znajdziemy informacji na ten temat. Najczęściej ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest wypłacany w dniu zakończenia stosunku pracy. Dlaczego? Ponieważ do tego momentu pracownik teoretycznie ma możliwość skorzystania z prawa do urlopu.

Dlatego, aby zapobiec sytuacjom, w których pracownik mógłby wysuwać roszczenia w kierunku pracodawcy z tytułu niemożliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego, ekwiwalent zazwyczaj jest wypłacany w ostatnim dniu trwania stosunku pracy.