Jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop? | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu
Główne zdjęcie artykułu

Na jaką kwotę możesz liczyć? Sprawdź, jak obliczyć ekwiwalent za urlop.

Nie udało Ci się wykorzystać przysługującego urlopu, a kończy Ci się umowa o pracę? Pracodawca ma obowiązek wypłaty rekompensaty za niewykorzystane dni urlopowe.

Kiedy pracownikowi przysługuje ekwiwalent za urlop?

Pracownicy nie zawsze mają pewność, czy przysługuje im ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Przypomnijmy więc: pracodawca ma obowiązek wypłaty ekwiwalentu urlopowego, gdy:

  • pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę;
  • umowa o pracę została rozwiązana przez pracodawcę, pracownika lub za porozumieniem stron, lub wygasa (w przypadku umowy o pracę na czas określony).

Zobacz, jak wygląda rozwiązywanie umów dotyczących zatrudnienia.

Osoby zatrudnione na umowę o pracę mają prawo do zachowania okresu wypowiedzenia. W związku z tym wiele osób zadaje sobie pytanie: czy w trakcie wypowiedzenia można iść na urlop?

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik jest zobowiązany do wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w trakcie okresu wypowiedzenia. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Pracodawca ma prawo odmówić pracownikowi udzielenia urlopu, jeśli uzna, że obecność zatrudnionego jest niezbędna do utrzymania płynnego toku pracy, a jego absencja mogłaby przyczynić się do znacznych strat dla przedsiębiorstwa. Sytuacja ta dotyczy w szczególności osób zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych czy menedżerskich. Odmowa udzielenia zaległego urlopu pracownikowi znajdującemu się na wypowiedzeniu jest jednoznaczna z obowiązkiem wypłacenia pracownikowi rekompensaty finansowej, czyli ekwiwalentu za urlop.

WAŻNE: Pracownik nie może zrzec się urlopu. Pracodawca nie może więc zaproponować pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia w zamian za to, że zatrudniony zrezygnuje z przysługujących mu dni wolnych. To działanie niezgodne z Kodeksem pracy i poważne naruszenie praw pracowniczych.

Niewykorzystany urlop można odebrać w formie ekwiwalentu wyłącznie w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. W innym przypadku zaległy urlop przechodzi na następny rok.

Sprawdź, ile dni urlopowych przysługuje pracownikowi i od czego to zależy.

Ile wynosi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Podstawą do wyliczenia ekwiwalentu urlopowego jest wynagrodzenie pracownika. Dlatego u każdego kwota ta będzie nieco inna w zależności od wysokości pensji oraz wymiaru czasu pracy.

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop – wzór

Szczegółowe informacje o tym, jak wyliczyć rekompensatę pieniężną w związku z nieodebranym urlopem można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Obliczanie ekwiwalentu za urlop nie jest skomplikowane. Można to zrobić samodzielnie. Potrzebne będą takie dane jak:

  • wysokość wynagrodzenia pracownika;
  • współczynnik ekwiwalentu.

Współczynnik ekwiwalentu to uśredniona miesięczna liczba dni pracujących w danym roku kalendarzowym. W 2022 roku współczynnik ekwiwalentu wynosi 20,92.

Uwaga: Dotyczy to pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Jak obliczyć współczynnik ekwiwalentu?

[365 (liczba dni w roku) – 114 (suma dni wolnych i świątecznych)]: 12 (liczba miesięcy w roku) = 20,92

Aby obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop, należy podzielić miesięczne wynagrodzenie (biorąc pod uwagę zarówno składniki stałe, jak i zmienne) przez współczynnik ekwiwalentu obowiązujący w danym roku kalendarzowym.

Otrzymaną liczbę należy podzielić przez dobowy wymiar czasu pracy, a następnie pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop – przykład

Joanna zarabia 4000 zł.

4000 zł : 20,92 = 191,20 zł

191,20 zł : 8 = 23,9 zł

23,9 zł x 56 (w przypadku 7 dni niewykorzystanego urlopu przy założeniu, że dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin) = 1338,4 zł brutto.

W przypadku pracy na pół etatu współczynnik urlopowy należy podzielić na pół.

Czy ekwiwalent urlopowy podlega opodatkowaniu?

Tak, pracodawca ma obowiązek odprowadzenia od ekwiwalentu wszystkich składek m.in. na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Kiedy należy wypłacić pracownikowi ekwiwalent za urlop?

W Kodeksie pracy, który jest podstawowym źródłem wiedzy o prawach i obowiązkach pracodawcy oraz pracownika, nie znajdziemy informacji na ten temat. Najczęściej ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest wypłacany w dniu zakończenia stosunku pracy. Dlaczego? Ponieważ do tego momentu pracownik teoretycznie ma możliwość skorzystania z prawa do urlopu.

Dlatego, aby zapobiec sytuacjom, w których pracownik mógłby wysuwać roszczenia w kierunku pracodawcy z tytułu niemożliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego, ekwiwalent zazwyczaj jest wypłacany w ostatnim dniu trwania stosunku pracy.