RODO dla Klientów/Kontrahentów | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu

RODO dla Klientów/Kontrahentów

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”)., informujemy, że:


1. administratorem Twoich danych osobowych jest HRK S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095), Pl. Bankowy 2 (dalej HRK);


2. jeżeli jesteś osobą reprezentującą naszego klienta, w umowach o świadczenie naszych usług będą przetwarzane informacje o Tobie po to, aby móc określić, zweryfikować Twoje uprawnienia do reprezentacji klienta (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Te informacje to imię i nazwisko, funkcja lub stanowisko oraz inne dane, jakie okażą się niezbędne dla Twojej identyfikacji.


3. jeżeli jesteś osobą wyznaczoną przez naszego klienta w związku z realizacją umowy o świadczenie oferowanych przez nas usług lub osobą dokonującą bieżących uzgodnień w związku ze wzajemną współpracą Stron tej umowy, Twoje dane w zakresie Twojego imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, stanowiska służbowego oraz numeru telefonu będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy, zapewnienia bieżącego kontaktu, podtrzymywania współpracy pomiędzy Stronami umowy (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dodatkowe dane, jakie pozyskamy na Twój temat, mogą pochodzić bezpośrednio od Ciebie, o ile dobrowolnie nam je przekażesz na etapie współpracy z nami, przy okazji realizacji Umowy (np. w trakcie kontaktów roboczych z naszymi pracownikami);


4. w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, (w tym żądania dostępu do danych lub żądania ich usunięcia), zapraszamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych HRK, listownie na adres siedziby HRK lub mailowo: iod@hrk.pl


5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach związanych z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów HRK:
- identyfikacji osób uprawnionych do zawarcia Umowy lub realizacji zadań określonych Umową, w tym udzielania informacji o statusie jej realizacji (art.6 ust.1 lit. f RODO),
- dochodzenia roszczeń od Twojego pracodawcy lub obrony przed roszczeniami, które może on kierować wobec HRK, w razie gdyby po zawarciu Umowy okazało się, że na gruncie jej wykonania pojawiły się roszczenia jej stron (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


6. HRK nie będzie ujawniać Twoich danych osobowych. Dane osobowe zostaną jedynie powierzone do przechowywania w archiwum zewnętrznym prowadzonym przez renomowaną firmę, z która HRK ma podpisaną umowę powierzenia.


7. dane będą przechowywane przez okres realizacji Umowy, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej). Okres ten może się wydłużyć ze względu na zawieszenie lub przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;


8. posiadasz prawo żądania od HRK dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania;


9. masz prawo sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych przez HRK w podanych wyżej celach, gdyby np. okazało się, że przechowujemy Twoje dane znacznie dłużej niż zadeklarowaliśmy to w niniejszej klauzuli informacyjnej;


10. przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;


Przypominamy również, że w swoim interesie powinieneś zadbać o niezwłoczną aktualizację danych osobowych, które na Twój temat zebraliśmy, gdyby okazały się nieaktualne lub błędne.