irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu

Polityka prywatności

Ta polityka prywatności zawiera wymagane przez prawo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez HRK S.A. z siedzibą  w Warszawie (00-095), Plac Bankowy 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022647 oraz ewentualnie inne strony, które mogą przetwarzać dane osobowe zbierane w ramach powierzchni serwisu.
 

I. [Informacje wstępne i używane przez nas pojęcia] 

Aby Polityka Prywatności była czytelna, w tych miejscach gdzie tylko było to możliwe, odeszliśmy od stosowania formalnego, prawniczego słownictwa. Dlatego też, gdy piszemy „Ty”, „Ci” czy „Tobie” mamy na myśli użytkownika usługi. Poniżej znajduje się krótka lista definicji, która może pomóc w lepszym zrozumieniu polityki prywatności:

(a) HRK to usługodawca świadczący usługę za pośrednictwem serwisu oraz administrator danych osobowych;

(b) Zaufani partnerzy to strony trzecie, współpracujące z HRK, które przetwarzają lub potencjalnie mogą przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane w ramach usługi jako administratorzy w rozumieniu RODO,  w tym nasi klienci;

(c) RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

(d) usługa to wszystkie usługi online HRK udostępniane w danej chwili w serwisie;

(e) serwis to strona internetowa www.hrk.pl oraz świadczona za jej pośrednictwem usługa;

(f) dane osobowe lub dane to wszelkie uzyskane od Ciebie w ramach usługi i serwisu informacje, które mogą pozwolić nam Cię zidentyfikowanie, szerszą definicję znajdziesz art. 4 pkt 1 RODO;

(g) przetwarzanie danych to operacja lub zestaw operacji jakie wykonujemy na danych osobowych – są to m.in. takie czynności zbieranie, przechowywanie, porządkowanie wykorzystywanie tych danych;


II.  [Administrator Danych] 

Tak jak wspominaliśmy wyżej, administratorem Twoich danych jest HRK oraz Zaufani Partnerzy w zakresie wskazanym w Polityce.   

III. [Kontakt w sprawach związanych z danymi] 

W przypadku gdybyś miał wątpliwości dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować przez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@hrk.pl.

IV. [Jakie dane przetwarzamy?] 

Przetwarzamy dane, które podajesz w ramach dostępnych na stronie formularzy lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług. Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia Ci konta w serwisie, umożliwienia Ci korzystania z serwisu, wprowadzenia Twoich danych do bazy kandydatów HRK, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszym serwisie, czyli m.in. te które znajdują się w tzw. plikach cookies (o których przeczytasz poniżej). W sytuacji relacji biznesowych łączących Ciebie i HRK przetwarzamy dane w związku z realizacją umowy oraz zarządzaniem relacjami z klientami biznesowymi. Jeżeli wysyłasz zapytanie ofertowe lub kierujesz wiadomość bezpośrednio do HRK przetwarzamy dane adresowe oraz inne dane, jeżeli zawrzesz je w korespondencji. W przypadku gdy masz wątpliwości jakie Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane – zawsze możesz o to zapytać kierując do nas wiadomość na adres wskazany wyżej.

V. [Jakie są cele oraz podstawy przetwarzania Twoich danych oraz przez jaki okres będą przetwarzane?] 

Poniżej w formie prostej tabeli przedstawiamy w jakim celu, na jakiej podstawie oraz przez jaki okres przetwarzamy lub będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.
 

Cel przetwarzania     Podstawa prawna  Okres przechowywania
Rejestracja w serwisie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda podmiotu danych) Do czasu wycofania zgody
Świadczenie usługi Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy) Do momentu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem usługi
Wprowadzenie do bazy kandydatów HRK art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda podmiotu danych) Do czasu wycofania zgody
Wysyłka newslettera art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes) Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
Marketing własny HRK art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes) lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda podmiotu danych) [gdy podstawą jest uzasadniony interes] do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu [gdy podstawą jest zgoda] do czasu jej wycofania
Prawidłowe funkcjonowanie serwisu, zapewnienie dostępu do serwisu, uniemożliwienie ataków hakerskich art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy) Do momentu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem usługi

Pomiary statystyczne

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes) Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

Zarządzanie relacjami z Klientami biznesowymi lub podobnymi podmiotami

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes)

Do momentu wygaśnięcia relacji pomiędzy HRK, a klientem biznesowym

Zapytania ofertowe/wiadomości przesłane do HRK

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes)

3 lata od zakończenia korespondencji


VII. [Komu możemy przekazać Twoje dane?] 

Może się zdarzyć, że będziemy przekazywać Twoje dane do innych podmiotów. Zawsze są to nasze zaufane podmioty przetwarzające, którym powierzyliśmy dokonanie pewnych czynności, tak aby najlepiej jak to możliwe zrealizować świadczone Ci usługi albo podmioty, które są naszymi klientami, zaś Ty wyraziłeś chęć udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym dla naszego klienta. Istnieje również możliwość, że przekażemy Twoje dane osobowe władzom państwowym – zrobimy to tylko wówczas, gdy będzie ciążył na nas prawny obowiązek wynikający z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Nie zakładamy, że będziemy przekazywać dane do Państw trzecich, czyli takich które znajdują się poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Gdyby jednak miało to nastąpić, nastąpi to z zachowaniem wszelkich wymagań wynikających z przepisów obowiązującego prawa. W przypadku gdyby przekazanie Twoich danych do Państwa trzeciego następowało na innej podstawie niż Twoja zgoda lub konieczność prawidłowego wykonania umowy lub gdy nie wystąpi jeden z wyjątków wskazanych w art. 49 RODO Twoje dane będą przekazywane zgodnie z treścią art. 45 lub 46 RODO.Art. 45 RODO dotyczy decyzji Komisji Europejskiej, która może uznać, że w danym państwie trzecim przestrzegany jest odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Wówczas na przekazanie danych osobowych do tego państwa nie wymaga specjalnego zezwolenia. Z kolei art. 46 RODO wskazuje, że przekazanie danych do państwa trzeciego może nastąpić wówczas gdy zapewnione są odpowiednie zabezpieczenia oraz pod warunkiem, że w systemie prawa państwa trzeciego obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, jak również skuteczne środki ochrony prawnej.

VI. [Czy musisz podawać swoje dane?] 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże musisz pamiętać, że niepodanie danych oznaczonych w ramach usługi jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie, przykładowo w przypadku niepodania niektórych  danych nie będziesz mógł dokonać rejestracji w serwisie lub wziąć udziału w danej rekrutacji. Również w przypadku gdy podasz nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane osobowe nie będziemy mogli zrealizować jakichkolwiek usług na Twoją rzecz.

VIII. [Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?] 

RODO przyznaje Ci szereg praw związanych z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych. Są to: (a) prawo dostępu do Twoich danych, w tym do uzyskania kopii danych; (b) prawo żądania sprostowania danych; (c) prawo do usunięcia danych (w przypadkach przewidzianych w RODO); (c) prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; (d) prawo do wycofania zgody – w zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie tej zgody. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; (e) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych – w przypadku gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celu świadczenia usług przez HRK (e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Aby skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: iod@hrk.pl

IX. [„Cookies” / Informacje ogólne]

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w Twoim urządzeniu oraz uzyskującym do nich dostęp jest HRK oraz podmioty z którymi współpracujemy poprzez zaimplementowanie na naszej stronie narzędzi przez nie oferowanych: Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia oraz Facebook Ireland Ltd z siedzibą w Dublinie, Irlandia. Pliki cookies należące do serwisów partnerów zostały oznaczone w zestawieniu, które znajduje się w punkcie X.

Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji WPM. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych użytkownika. Strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

X. [Rodzaje cookies] Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików: (a) sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); (b) stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje: (a) niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; (b) służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (c) wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji; (d) funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz; (e) reklamowe - umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań; (f) statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Na stronie hrk.pl stosujemy poniższe pliki:

  • PHPSESSID

Czas wygaśnięcia pliku: Po zakończeniu sesji

Opis: Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie obecności w serwisie.

Rodzaj: niezbędne

Podmiot odpowiedzialny: HRK

  • _ga

Czas wygaśnięcia pliku: 2 lata

Opis: Jest to zewnętrzny plik cookie Google Analytics służący do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji dot. odwiedzin na stronie. Pomaga on nam identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia. Plik cookie „_ga” nie pozwala podmiotowi na identyfikację osobową użytkownika, ponieważ nie są śledzone żadne informacje ani dane osobowe.

Rodzaj: Analityczne

Podmiot odpowiedzialny: Google Ireland Limited

  • _gat

Czas wygaśnięcia pliku: Wygasa po zakończeniu sesji

Opis: Jest to zewnętrzny plik cookie Google Analytics, który jest wykorzystywany przez Google Analytics do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów. Pomaga on nam identyfikować obszary strony podmiotu, które wymagają udoskonalenia. Plik cookie „_gat” nie pozwala podmiotowi na identyfikację osobową użytkownika, ponieważ nie są śledzone żadne informacje ani dane osobowe.

Rodzaj: Analityczne

Podmiot odpowiedzialny: Google Ireland Limited

  • _gid

Opis: Jest to zewnętrzny plik cookie Google Analytics, który służy do odróżniania poszczególnych sesji (odwiedzin). Plik ten jest odnawiany każdorazowo po przesłaniu danych do Google Analytics. Plik cookie „_gid” nie pozwala podmiotowi na identyfikację osobową użytkownika, ponieważ nie są śledzone żadne informacje ani dane osobowe

Czas wygaśnięcia pliku: 1 dzień

Rodzaj: Analityczne

Podmiot odpowiedzialny: Google Ireland Limited

  • _fbp

Opis: Plik cookie jest ustawiany przez Facebook w celu wyświetlania użytkownikom odpowiednich reklam oraz mierzenia i ulepszania reklam. Plik cookie śledzi również zachowanie użytkownika na stronach, które mają piksel Facebooka lub wtyczkę społecznościową Facebooka.

Czas wygaśnięcia pliku: 1 rok

Rodzaj: Reklamowe/targetujące

Podmiot odpowiedzialny: Facebook Ireland Ltd

  • _gat_gtag_UA_1006298_1

Opis: Pliki cookie używane do dostarczania informacji za pośrednictwem Google Analytics o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej. Informacje są wykorzystywane do tworzenia raportów i pomagają nam ulepszać witrynę. Informacje zbierane są w formie anonimowej i pomagają nam określić, ilu odwiedzających odwiedziło witrynę, co ich tu przywiodło i jakie strony odwiedzili.

Czas wygaśnięcia pliku: 1 minuta.

Rodzaj: Analityczne.

Podmiot odpowiedzialny: Google Ireland Limited

  • cookiesPolicyInfo21

Opis: plik używany do zapisywania informacji o zaakceptowaniu stosowania plików cookies.

Czas wygaśnięcia pliku: 1 minuta.

Rodzaj: Funkcjonalne

Podmiot odpowiedzialny: HRK.

Liczba i rodzaj plików cookies instalowanych przez naszych partnerów może się różnić w zależności od Twojej aktywności na innych stronach internetowych, faktu posiadania konta użytkownika w usługach partnerów lub aktywnej sesji w innych serwisach.

Z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez Google i Facebook można zapoznać się na stronie:

  • Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl
  • Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

XI. [Dlaczego korzystamy z cookies?]

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach: (a)  świadczenia usług; (b) dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; (c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; (d) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła; (e) prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy.

XII. [Zarządzenie ustawieniami przeglądarki] 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzystasz możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: zaakceptowania obsługi cookies, co umożliwia Ci pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn; określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.; blokowania lub usuwania cookies. Kompleksowe informacje na ten temat dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome i innych. Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie.

XIII. [Pomocne informacje] 

Pamiętaj, że: (a) gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, po zakończeniu korzystania z serwisu wyloguj się, aby nikt nie zdobył Twoich danych; (b) dane, które podałeś przy rejestracji są ważne ponieważ ich ujawnienie może spowodować utratę kontroli nad kontem w serwisie, zachowaj proszę szczególną ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim; (c) czasami inne osoby korzystające z sieci chcą "wyciągnąć" od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie bądź innym osobom. Mogą to czynić np. z chęci zysku lub, w ich mniemaniu, dla dobrej zabawy. Zachowaj ostrożność. Upewnij się, kim jest osoba, która pyta Cię o dane osobowe, jaką reprezentuje instytucję itp.. Pamiętaj, że to właśnie Ciebie chronią stosowne regulacje prawne, w tym dotyczące ochrony danych osobowych; (d) wszystkie Twoje prawa opisane w powyższym dokumencie wynikają wprost z RODO /Pełny tekst możesz znaleźć tutaj.