OBOWIĄZEK INFORMACYJNY | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Wykonując obowiązki informacyjne, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”)., HRK S.A. przekazuje niniejszą informację:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HRK S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095),Pl. Bankowy 2;
2. korespondencję w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych należy kierować do wyznaczonego przez HRK S.A. Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres siedziby HRK S.A. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@hrk.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
- przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit „c” RODO w związku z przepisami prawa pracy),
- przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO),
- realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO),
- realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO),
- przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO).
4. HRK S.A. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz HRK S.A.. Ponadto HRK S.A. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
5. Dane będą przechowywane:
- w zakresie wskazanym w pkt. a, b, c przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji,
- w zakresie wskazanym w pkt. d przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
- w zakresie wskazanym w pkt. e przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe ale niezbędne do realizacji w/w celów.
8. Powinna Pani/ powinien Pan, w swoim interesie, zadbać o niezwłoczną aktualizację podanych danych osobowych.