Zmiana przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu

Zmiana przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

18.04.2016
Główne zdjęcie artykułu

Z dniem 1 maja 2015 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca. Zgodnie z jego treścią, powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terenie Polski jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Zmiana ta przyczynia się do zwiększenia możliwości zatrudniania cudzoziemców.

Poprzednie przepisy dotyczące zatrudniania obcokrajowców przewidywały, iż pracodawca chcąc zatrudnić osobę posiadającą poszukiwane przez niego kwalifikacje, ale pochodzącą z zagranicy musiał najpierw sam złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, a dopiero potem kandydat mógł złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt. Obecnie wymagany będzie jeden wniosek. 

Przepisy nowego rozporządzenia w przeważającej części odpowiadają przepisom rozporządzenia obowiązującego przed 1 maja 2015 roku. Najistotniejszą zmianą jest rozszerzenie możliwości pracy bez uzyskania zezwolenia na pracę dla studentów studiów stacjonarnych i doktorantów przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy w celu odbycia studiów w Polsce. Dotychczas studenci z zagranicy mogli pracować w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia tylko w trakcie trzech miesięcy wakacyjnych. Przedłużenie tego okresu wymagało uzyskania zezwolenia, o który występował pracodawca studenta i dotyczyło to wyłącznie określonego stanowiska pracy. Nowe przepisy pozwalają obcokrajowcom pracować w Polsce przez cały okres ważności wizy studenckiej, czyli przez pełny rok. Zmiana dotyczy wszystkich studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, a także doktorantów którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy studenckiej. Studenci przebywający w Polsce na podstawie pozwolenia na pobyt czasowy są już objęci zwolnieniem z wymogu posiadania pozwolenia na pracę.

Przepisy rozporządzenia zwalniają osoby wygłaszające okazjonalne wykłady, referaty bądź prezentacje mające szczególną wartość naukową lub artystyczną z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.  Dodatkowo został zniesiony wymóg zachowania przez te osoby miejsca stałego pobytu za granicą.

Kolejna zmiana dotyczy doprecyzowania przepisu w zakresie oświadczeń składanych do Powiatowych Urzędów Pracy  przez pracodawców  o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Zapis w sposób wyraźny wskazuje, iż okolicznością uzasadniającą zwolnienie z wymogu posiadania zezwolenia na pracę jest oświadczenie określające rzeczywiste warunki pracy cudzoziemca. Rozwiązanie to ma służyć lepszemu zabezpieczeniu praw cudzoziemców pracujących na podstawie oświadczeń, zbliżyć poziom  ochrony cudzoziemców pracujących na podstawie oświadczeń i zezwoleń na pracę oraz ułatwić kontrolę legalności pracy cudzoziemców. 

Zmianie uległ także zapis odnośnie postępowania poprzedzającego wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Zmiana ta obejmuje między innymi ograniczenie kręgu osób, spośród których w pierwszej kolejności Powiatowy Urząd Pracy poszukuje kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ofercie pracy oraz możliwość niewyrażenia zgody przez pracodawcę na skierowanie do niego tak wybranych kandydatów.

Źródła:

https://www.mpips.gov.pl/
http://www.infor.pl/
https://www.biznes.gov.pl/

Autor

Marcin Iwaniec

Senior Executive Director

HRK Engineering & Manufacturing

Piotr Uhlik

Partner

HRK Pharma & Life Science

Paweł Żywiec

Senior Executive Manager

HRK Real Estate & Construction & Energy

Wojciech Malicki

Partner

HRK Finance & HR & Admin & SSC/BPO

Magdalena Bylinowicz

Partnerka

HRK Financial Markets & Legal & Quant & Data Science